جدول محاسبه سایز گلند

سایز سیمNتعداد رشته 
 1233.5457101219273778
1.5M20SM20SM20SM20SM20SM20M20M25M25M32M32
2.5M20SM20SM20SM20SM20M25M25M25M32M32M40
4M20SM20SM20M20M25M25M25M32M40M40M50
6M20SM20M20
10M25M25M25
16M25M25M25
2516M25M25M32M32
3516M25M32M32M32
5025M25M25M32M32M40
7035M25M32M40M40M40
9550M25M40M50M50M50
12070M25M40M50M50M50
15070M32M40M50M50M50
18595M32M50M50M63M63
240120M40M50M63M63M63
300150M40M63M63M75M75
400185M50M63M75M75M75
500M50
630M50
800M63
1000M63

جدول فوق با توجه با تعداد رشته سیم ها و نیز سطح مقطع آن سایز گلند قابل محاسبه است

جهت مشاهده سایر مشخصات فنی گلند ضد انفجار و تبدیل ضد انفجار لطفا کلیک نمایید