شرکت پارس کنترل
تجهیزات ضد انفجار ، ابزار دقیق و برق صنعتی

فهرست دسته بندی محصولات

 در شکل زیر چند روش اتصال سیم مسی به میله ارت نمایش داده شده است  10008230-3t