شناوری

ترانسمیتر شناوری :

این نوع ترانسمیتر دارای شناور کوچک فلزی است...

ترانسمیتر شناوری :

این نوع ترانسمیتر دارای شناور کوچک فلزی است...