اختلاف فشار

در اثر اختلاف فشار ΔΡ در قسمتی از یک سیال...

در اثر اختلاف فشار ΔΡ در قسمتی از یک سیال...