تجهیزات اندازه گیری جریان

از جمله مهمترین موارد اندازه گیری در اکثر صنایع مخصوصا صنایع مربوط به نفت و پتروشیمی محاسبه و اندازه گیری بحث جریان یا دبی (FLOW) سیال عبوری میباشد.

یک دبی سنج میزان سیال عبوری از یک نقطه را اندازه گیری مینماید که این سیال میتواند مایع ، بخار ، هوا یا گاز باشد. که این عمل با روش های مختلفی قابل اندازه گیری میباشد که در این بخص مفصل درباره انواع این روش ها توضیحات لازم داده شده است .

دیب سنج ها نیز مانند بقیه وسایل اندازه گیری معمولا از سه بخش تشکیل شده اند که بخش اول شامل سنسور میباشد که مستقیما با سیال در ارتباط میباشد. بخش دوم مبدل الکتریکی یا ترنسدیوسر میباشد که داده فیزیکی را به پالس های الکتریکی تبدیل میکند و قسمت سوم نیر ترانسمیتر میباشد که این داده های الکتریکی را به اتاق کنترل ارسال میکند.

از جمله مهمترین و کاربردی ترین این روش های اندازه گیری جریان میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

  • حرارتی
  • توربینی
  • جابجایی مثبت
  • اریفیس
  • التراسونیک دبی
  • اپتیکی