اختلاف فشار

در اثر اختلاف فشار ΔΡ در قسمتی از یک سیال ، شتابی در حرکت ان قسمت بوجود می اید .باتوجه به مفهوم شتاب که معادل تغییر سرعت است ، ارتباط متناظری بین تغییر فشار و سرعت سیال وجود دارد که طبق ان با ایجاد یک تغییر فشار ، میتوان سرعت سیال را اندازه گیری نمود . عملکرد این دسته از دبی سنج ها بر یک اصل استوار است : ایجاد تغییر در مسیر سیال و در نتیجه ایجاد یک تغییر فشار قابل اندازه گیری . روش های مختلفی برای اندازه گیری دبی با استفاده از تفاضل فشار میباشد که در ادامه توضیح داده شده اند .

در یک لوله ونتوری مانند صفحه اریفیس سرعت سیال با رسیدن به قسمت باریک زیاد شده و سیال در ان نقطه به صورت موقت دچار افت فشار میشود.با اندازه گیری این افت فشار همانند اریفیس ها جریان سیال محاسبه میشود . با این تفاوت که فشار اولیه و مینیمم فشار که در گلوگاه ونتوری است اندازه گیری میشود . در این نوع دبی سنج الگوی جریان در طول ان دچار تغییرات ناگهانی نمیشود و به این دلیل برای اندازه گیری سیالات با ذرات معلق مناسب میباشد.