ترانسمیتر شناوری :

این نوع ترانسمیتر دارای شناور کوچک فلزی است که با یک موتور بالا و پایین می رود و توسط یک مکانیسم کنترلی روی سطح مایع نگه داشته می شود. شناور با یک نوار به قرقره ای متصل است و قرقره با کوپل مغناطیسی و دو آهنربا به محور یک سرو موتور وصل شده است. آهنربای خارجی به قرقره متصل است و آهنربای داخلی به انتهای میله ی مربوط به سرو موتور وصل می شود. وقتی که آهنربای داخلی می چرخد جاذبه مغناطیسی باعث چرخش آهنربای خارجی و به تبع آن چرخش قرقره می شود. وقتی که شناور با سطح سیال تماس برقرار می کند وزن آن تغییر می کند. تغییر وزن شناور باعث به وجود آمدن تغییر گشتاور روی قرقره و آهنربای خارجی می شود و شار مغناطیسی بین دو آهنربا تغییر می کند. یک سنسور اثر هال این تغيير شار را مانیتور می کند و به پردازنده می فرستد.