ترمومتر ( گیج دما ) :

ترمومتر ( گیج دما ) بی متال نوعی از دستگاههای سنجش دما می باشندکه در ساختار درونی ترمومترهای بی متال از خاصیت تفاوت در ضریب انبساط اجسام،استفاده شده است .

که این ویژگی تفاوت در ترمومترهای بی متال را ، دو نوار فلزی ایفا میکنند ،

بدینگونه که ایجاد نوسان در دما باعث حرکت چرخشی نوار بی متال شده واین حرکت با اصطکاک بسیار کم به عقربه های نمایشگر ترمومتربی متال منتقل می گردد و در نتیجه ، این نوسان دما بر روی صفحه نمایش مندرج ترمومترها بی متال قابل مشاهده میباشد .

تمپرچر گیج ها به سه دسته تقسیم می شوند:

۱-ترمومتر بی متال ( Bimetal )

یک دماسنج بیمتال شامل دو فاز از جنس یا آلیاژ متفاوت می باشد که به صورت مارپیچ به هم تابیده شده اند و انتهای مشترک آنها به یک عقربه متصل می باشد و تغییر دما باعث می شود دو فلز تغییر حالت داده و در نتیجه عقربه تغییر مکان نماید.

۲-ترمومتر گازی :

ترمومترهای گازی یا دماسنج های گازی بر اساس قوانین گازهای کامل عمل می کند که با افزایش دما حجم گاز تغییر کرده و فشار گاز بالا رفته و با حجم ثابت باعث تغییر در وضعیت عقربه می گردد و مقدار دما اندازگیری می شود.

۳- ترمومتر مایع :

این مدل ترمومتر همانند ترمومتر گازی بر اساس منبسط شدن مقدار حجم مایع میزان درجه حرارت را اندازگیری می نماید.

ترمومترها میتواند دارای خروجی سیگنال الکتریکی باشد که هنگام رسیدن به مقدار مورد نظر خروجی سیگنال فعال شده و میتوان طبق آن خروجی عملگر یا نشانگری را فعال یا غیر فعال نماید.