مهتابی ضد انفجار ماشین سازی شمال

مهتابی ضد انفجار ماشین سازی شمالمهتابی ضد انفجار ماشین سازی شمال

مهتابی ضد انفجار 2 قلو

در دو توان 18 وات و 36 وات

مقایسه