ترانسمیتر وزنی

دسته:

ایجاد خطا توسط همزن یا دیگر وسایلی که باعث لرزش مخزن میشود .

مقایسه