دمای سطح وسایل الکتریکی

جدول زیربیانگر کلاسه بندی ماکزیمم درجه حرارت روی سطح دستگاههای الکتریکی در بدترین شرایط دمایی را با توجه به دمای خود اشتعالی گازها می باشدکه به آن می پردازیم

طبقه بندی دما بر اساس حداکثر دمایی است که هر قسمت از تجهیزات  در طی تماس با گاز قابل اشتعال ، می تواند به آن برسد.این طبقه بندی حداقل آستانه دمای احتراق را برای منطقه خطرناک مشخص می کند. به عبارت دیگر، برای اینکه محیط انفجاری یا قابل احتراق مشتعل شود، باید در معرض دمایی بیش از این مقدار قرار گیرد.

مقادیر اعمال شده در این طبقه بندی کلاس T از T1 تا T6 است.

 • کلاس T1      450ºC
 • کلاس T2     300ºC
 • کلاس T3     200ºC
 • کلاس T4     135ºC
 • کلاس T5     100ºC
 • کلاس T6       85ºC 

رابطه بین کلاس T و حداکثر دمای مجاز  هر سطحی که در تماس با گاز قابل اشتعال یا گرد و غبار قابل اشتعال است که بر  این اساس : 20 درجه سانتیگراد تا  40 +درجه سانتیگراد دمای هوای محیط است، که طبقه بندی T1 به این معنی است که حداقل دمای احتراق > 450 درجه سانتیگراد (842 درجه فارنهایت) است و طبقه بندی T6 به این معنی است که حداقل دمای احتراق > 85 درجه سانتیگراد (185 درجه فارنهایت) است.

تجهیزات الکتریکی مناطق خطرناک ممکن است برای استفاده در دمای محیط بالاتر طراحی شده باشند. این روی پلاک رتبه بندی نشان داده می شود به عنوان مثال EExe II C T3 Ta + 60°C درجه سانتیگراد این بدان معناست که در دمای 60 درجه سانتیگراد محیط اطراف، تجهیز مورد نظر از کد دما T3  فراتر نخواهد رفت.

منطقه گاز طبقه بندی شده T  تجهیزات مناسب
T1 T1, T2, T3, T4, T5, T6
T2 T2, T3, T4, T5, T6
T3 T3, T4, T5, T6
T4 T4, T5, T6
T5 T5, T6
T6 T6

 

دمای سطح وسایل الکتریکی

محصولات ضد انفجار

جدول زیربیانگر کلاسه بندی ماکزیمم درجه حرارت روی سطح دستگاههای الکتریکی در بدترین شرایط دمایی را با توجه به دمای خود اشتعالی گازها می باشدکه به آن می پردازیم

طبقه بندی دما بر اساس حداکثر دمایی است که هر قسمت از تجهیزات  در طی تماس با گاز قابل اشتعال ، می تواند به آن برسد.این طبقه بندی حداقل آستانه دمای احتراق را برای منطقه خطرناک مشخص می کند. به عبارت دیگر، برای اینکه محیط انفجاری یا قابل احتراق مشتعل شود، باید در معرض دمایی بیش از این مقدار قرار گیرد.

مقادیر اعمال شده در این طبقه بندی کلاس T از T1 تا T6 است.

 • کلاس T1      450ºC
 • کلاس T2     300ºC
 • کلاس T3     200ºC
 • کلاس T4     135ºC
 • کلاس T5     100ºC
 • کلاس T6       85ºC 

رابطه بین کلاس T و حداکثر دمای مجاز  هر سطحی که در تماس با گاز قابل اشتعال یا گرد و غبار قابل اشتعال است که بر  این اساس : 20 درجه سانتیگراد تا  40 +درجه سانتیگراد دمای هوای محیط است، که طبقه بندی T1 به این معنی است که حداقل دمای احتراق > 450 درجه سانتیگراد (842 درجه فارنهایت) است و طبقه بندی T6 به این معنی است که حداقل دمای احتراق > 85 درجه سانتیگراد (185 درجه فارنهایت) است.

تجهیزات الکتریکی مناطق خطرناک ممکن است برای استفاده در دمای محیط بالاتر طراحی شده باشند. این روی پلاک رتبه بندی نشان داده می شود به عنوان مثال EExe II C T3 Ta + 60°C درجه سانتیگراد این بدان معناست که در دمای 60 درجه سانتیگراد محیط اطراف، تجهیز مورد نظر از کد دما T3  فراتر نخواهد رفت.

منطقه گاز طبقه بندی شده T  تجهیزات مناسب
T1 T1, T2, T3, T4, T5, T6
T2 T2, T3, T4, T5, T6
T3 T3, T4, T5, T6
T4 T4, T5, T6
T5 T5, T6
T6 T6