روش اتصال سیم به میله ارت

 در شکل زیر چند روش اتصال سیم مسی به میله ارت نمایش داده شده است  10008230-3t