طبقه بندی گروه های انفجاری

جدول زیر نشان دهنده گروه های گازی می باشد

table-of-ex