مشخصات انواع کابل و تعیین انواع کابل

 انواع کابل در جهت بهره برداری بیشتر اقتصادی، درگرو  انتخاب نوع مناسب آنها  از اهمیت خاصی برخوردار است. در فایل های زیر عوامل مؤثر در انتخاب کابل را مورد بررسی قرار داده ایم.

معیارهای انتخاب کابل را می توان به صورت زیر تقسیم بندی نمود:

  1. ولتاژ نامی.
  2. انتخاب سطح مقطع با توجه به جریان دهی کابل.
  3. در نظر گرفتن افت ولتاژ مجاز.
  4.  تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل.

با دانلود فایل  زیر توضیحات همراه با جدول های مربوط به آنها قابل دسترس شما خواهد بود.

برای دانلود مقاله مشخصات انواع کابل و تعیین انواع کابل کلیک کنید

مشخصات انواع کابل و تعیین انواع کابلcable

مشخصات انواع کابل و تعیین انواع کابل

محصولات ضد انفجار

 انواع کابل در جهت بهره برداری بیشتر اقتصادی، درگرو  انتخاب نوع مناسب آنها  از اهمیت خاصی برخوردار است. در فایل های زیر عوامل مؤثر در انتخاب کابل را مورد بررسی قرار داده ایم.

معیارهای انتخاب کابل را می توان به صورت زیر تقسیم بندی نمود:

  1. ولتاژ نامی.
  2. انتخاب سطح مقطع با توجه به جریان دهی کابل.
  3. در نظر گرفتن افت ولتاژ مجاز.
  4.  تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل.

با دانلود فایل  زیر توضیحات همراه با جدول های مربوط به آنها قابل دسترس شما خواهد بود.

برای دانلود مقاله مشخصات انواع کابل و تعیین انواع کابل کلیک کنید

مشخصات انواع کابل و تعیین انواع کابلcable