سنسور دما

سنسور دما :

RTD ها یک مدل از سنسورهای...