حباب ساز :

در روش حباب ساز  برای شناسایی ارتفاع سیال، از جریان کم و ثابت یک گاز خنثی در انتهای مخزن استفاده می شود. در واقع حداقل فشار گاز باید کمی بیشتر از فشار انتهای مخزن باشد تا گاز بتواند خارج شود. هر چه ارتفاع مخزن بیشتر باشد فشار بیشتری در انتهای مخزن وجود دارد و در نتیجه فشار بیشتری نیاز است تا جریان گاز بتواند ادامه پیدا کند و با کم شدن ارتفاع سیال، گاز برای خروج از انتهای مخزن نیاز به فشار کمتری دارد. بنابراین با اندازه گیری فشار گاز مورد نیاز برای ایجاد جریان ثابت گاز در انتهای مخزن، می توان ارتفاع مخزن را محاسبه نمود.

گازی که برای روش حباب ساز استفاده میشود باید شرایظ زیر را داشته باشد :

  1. با سیال واکنش ندهد .
  2. از منبع قابل اطمینان تامین شود ( در صورت قطع شدن گاز ، اندازه گیری ارتفاع با مشکل مواجه خواهد شد ) .
  3. جریان گاز در حده بسیار ناچیز نگه داشته شود تا هم از مصرف گاز کاسته شود و هم از افت فشاری که در اثر جریان گاز در تیوب ها بوجود میاید جلوگیری شود .