معرفی کلی ترانسمیتر راداری :

در واقع تفاوت اصلی این مدل از اندازه گیرها با انواع آلتراسونیک در نوع موجی است که برای محاسبه فاصله استفاده می شود: در نوع راداری از امواج الكترومغناطیسی با فرکانس بالا (در حدود چند گیگا هرتز) استفاده می شود در حالی که موج استفاده شده | در سنسورهای آلتراسونیک موج فراصوت با فرکانس بسیار پایین تر (حد اکثر چند مگا هرتز) می باشد.

وقتی که یک موج الکترومغناطیسی به محیطی وارد می شود که ضریب دی الکتریک آن به صورت ناگهانی تغییر قابل توجهی می کند، مقدار زیادی از موج در خلاف جهت موج اصلی بازتاب می گردد. در واقع ضريب دی الکتریک سیال درون مخزن یکی از عوامل مهم انتخاب نوع سنسور راداری می باشد. ضریب دی الکتریک آب ۸۰ ، هوا ۱ و ضریب دی الکتریک محصولات نفتی حدود ۲ می باشد. با بازتاب شدن موج ارسالی، اندازه گیر مربوطه موج دریافتی را پردازش می کند و با توجه به زمان بین ارسال و دریافت امواج، سطح سیال درون مخزن را محاسبه می کند. در صورتی که بین ذرات جامد فاصله زیادی وجود نداشته باشد، می توان از سنسورهای راداری برای سنجش سطح مخازنی که حاوی ذرات جامد باشد استفاده نمود، در غیر این صورت به دلیل وجود فاصله هوایی بین ذرات، مقدار موج بازتاب شده ناچیز خواهد بود. در برخی مدل ها فرستنده، فرکانس موج ارسالی را به صورت پیوسته تغییر می دهد و با این کار از تداخل احتمالی بین موج ارسال شونده و بازتابی جلوگیری می شود.