اندازی گیری سطح با روش فشار هیدرواستاتیک :

یک ستون از مایع به دلیل وزن مایع، فشاری را به انتهای ستون وارد می کند که مستقل از شکل ظرف است و تنها به ارتفاع ستون مایع و چگالی آن وابسته است. با این اصل می توان ارتفاع ستون مایع را با استفاده از اندازه گیری فشار انتهای مایع به دست آورد.

اگر در رابطه بالا ρ چگالی جرمی سیال میباشد . در مواردی که سیال درون مخزن خورنده و یا حاوی ذرات معلق باشد برای سنجش سطح بر اساس فشار سیال ، از اندازه گیری هایی استفاده میشود که دارای یک دیافراگم جدا کننده میباشد.

این موضوع در مبحث اندازه گیرهای فشار بیشتر توضیح داده شده است. در مخازن باز که فشار بالای سیال معادل فشار اتمسفر می باشد، با استفاده از یک اندازه گیر فشار ساده (غير تفاضلی) می توان سطح سیال را اندازه گرفت.

ولی در مواردی که مخزن مورد نظر به صورت پوشیده باشد به دلیل اینکه فشار بالای مخزن بیشتر از فشار اتمسفر است باید از فشار سنج های تفاضلی استفاده نمود تا اضافه فشار بالای مخزن را جبران کند.