انواع فشار سنج :

ظرفیت الکتریکی خازن تابعی از فاصله صفحات ، مساحت انها و ضریب دی الکتریک ماده دی الکتریک میباشد .و با فاصله صفحات رابطه عکس دارد.

لذا میتوان با محاسبه ی مقاومت ظاهری خازن در یک مدار پل وتستون که با ولتاژ AC  تحریک میشود ، ظرفیت الکتریکی خازن را محاسبه کرد.دستگاه های اندازه گیری خازن از یک سنسور فشار و یک ترنسدیوسر خازنی تشکیل شده اند . سنسور فشار که میتواند یک دیافراگم باشد پس از دریافت تغییرات فشار سیال انرا به صورت جابجایی به یکی از صفحات خازن  ترنسدیوسر انتقال میدهد و سبب تغییر ظرفیت ان میگردد .در نتیجه با اندازه گیری تغییرات ظرفیت الکتریکی خازن ، تغییرات فشار محاسبه میگردد.

از اثر پیزو الکتریک در مواد معین همانند کوارتز استفاده میکند تا کشش ناشی از فشار را اندازه بگیرد . این تکنولوژی برای اندازه گیری فشار های پویا استفاده میشود.

انواعی از کریستال ها به نام پیزو پیزو الکتریک در اثر تغییر شکل مکانیکی سیگنال الکتریکی تولید میکنند که سطح ولتاژ این سیگنال متناسب به میزان تغییر شکل است.

کریستال به یک دیافراگم فلزی متصل است . یک سمت دیافراگم برای اندازه گیری فشار ، در تماس با سیال فرایند میباشد و در سمت دیگر دیافراگم به طور مکانیکی به کریستال متصل است.

سیگنال ولتاژ خروجی کریستال دامنه کوچکی دارد.( در محدوده میکرو ولت )  پس باید یک تقویت کننده با امپدانس ورودی بالا به کار گرفته شود.

به منظورجلوگیری از اتلاف سیگنال ، تقویت کننده باید در نزدیکی سنسور نصب شود.کریستال تا دمای ۴۰۰ در جه فارنهایت را تحمل میکند.تغییرات دمای کریستال را تحت تاثیر قرار میدهد بنابراین جبران سازی دما باید صورت گیرد.