ترانسمیتر آلتراسونیک

قابل استفاده در مخازن سقف دار و بدون سقف و قیمت مناسب نسبت به انواع راداری.

مقایسه