در دبی سنج های توربینی با عبور سیال ، پره هایی که در مسیر عبور سیال قرار دارند به چرخش در می آیند . سرعت سیال در بازه نسبتا وسیعی تناسب خطی با فرکانس چرخش چره ها دارد.

باتوجه به اینکه دبی حجمی سیال به فرکانس چرخش پره توربین متناسب میباشد ، با داشتن تعداد پالس ها در یک بازه زمانی میتوان کل سیال عبوری را دران بازه زمانی به دست اورد .

با توجه به استاندارد API MPMS 5 می توان به صورت دقیق برای انواع شرایط، طول لازم برای لوله مستقیم را در بالا و پایین دبی سنج توربینی به دست آورد. ولی به عنوان یک محاسبه تقریبی بر اساس تجربه، اگر حدود ۲۰ برابر طول قطر لوله قبل از دبی سنج به صورت مستقیم اجرا شود اثر جریان های مخرب و گردابی قابل صرف نظر کردن است. همجنین در صورتی که فشار مایع به اندازه کافی بالا نباشد، امکان ایجاد حباب سازی در مایعات و مشکلات متعاقب آن مانند کم شدن دقت و ایجاد کاویتاسیون وجود دارد.