جابجایی مثبت

این نوع دبی سنج های جابجایی مثبت به گونه ای طراحی شده اند تا مقدار معین و از قبل پیش بینی شده ای از سیال مورد اندازه گیری را در هر سیکل چرخشی منتقل کنند. بنابر این با دانستن مقدار چرخش دبی سنج های جابجایی مثبت در واحد زمان میتوان مقدار دبی سیال را بدست اورد .جریان گردابی و اختلالات درون سیال اثری بر کاربرد این دبی سنج ندارد.بنابراین میتوان بر خلاف اریفیس ها بعد از زانویی و سایر عوامل ایجاد اختلال قرار بگیرد . همچنین با دانستن مقدار چرخش در یک بازه زمانی میتوان کل سیال عبوری را در ان بازه زمانی اندازه گیری نمود و از این دبی سنج به عنوان تجمیع کننده (totalizer) استفاده نمود.

مزایا :

  • دقت بسیار بالا
  • قابلیت محاسبه کل سیال عبوری در یک بازه زمانی
  • عدم حساسیت به جریانات گردابی و اختلالات درون سیال
  • قابلیت نصب بعد از زانویی و سایر عوامل اختلال
  • عدم نیاز به منبع تغذیه

معایب :

  • حساسیت زیاد به ذرات معلق موجود در سیال
  • منحصرا قابل استفاده در سیالات بدون ذرات معلق
  • افت فشار دایمی در خط به دلیل ایجاد مانع میشود .
  • داشتن قطعات مکانیکی و متحرک و در نتیجه اسطهلاک بسیار بالا
  • به صورت محلی کار میکند و برای نمایش مورد استفاده قرار میگیرد.