دبی سنج حرارتی :

حتما تا به حال احساس خنک شدن در اثر وزش باد روی پوست خود را تجربه کرده اید. وقتی که دمای محیط از بدن انسان خنک تر است حرارت از بدن به محیط منتقل می شود. در این حالت اگر نسیمی نوزد، به تدریج مولکولهای هوای اطراف بدن گرم می شوند و نرخ انتقال حرارت از بدن به محیط کاهش می یابد. اما در اثر وزش نسیم هرچند ملایم، مولکول های هوای تازه و خنک جایگزین مولکولهای قدیمی می شوند و نرخ انتقال حرارت از بدن افزایش می یابد.

از این اصل فیزیکی می توان برای اندازه گیری دبی استفاده نمود. مقدار حرارت منتقل شده بسته به تعداد مولکول های سیال است بنابراین این روش اندازه گیری، دبی جرمی را به جای دبی حجمی اندازه می گیرد. دبی سنج حرارتی بیشتر برای اندازه گیری دبی گازهای تمیز مانند هیدروژن و نیتروژن استفاده می شود. برای گازهای مخلوط هم در صورتی که ترکیبات و ظرفیت گرمایی گاز معین باشد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.