مغناطیسی

طبق اصل القای الکترومغناطیسی هنگامی که جسم هادی الکتریسیته در جهت عمود بر یک میدان مغناطیسی حرکت میکند ولتاژی در ان القا میشود که بر جهت حرکت هادی و جهت میدان عمود میاشد.این اصل اساس کار تمامی ژنراتور های الکترو مکانیکی میباشد . در یک ژنراتور این هادی الکتریکی یک سیم پیچ میباشد . ولی هر جسم هادی دیگر حتی یک مایع میتواند جایگزین سیمپیچ شود.بنابراین میتوان از این اصل برای اندازه گیری دبی سیال استفاده نمود.شکل زیر این پدیده را به وضوح نمایش میدهد.

حرکت سیال عمود بر میدان باعث ایجاد ولتاژ القایی در دوسر ان میشود.این ولتاژ با دامنه میدان مغناطیسی و سرعتت هادی الکتریکی ( قطر لوله ) متناسب میباشد .

برای جلوگیری از ایجاد مشکل در اثر وجود ولتاژهای الکترو مغناطیسی یا جریان های سرگردان در سیال، باید دو طرف بدنه اندازه گیر به صورت مناسب زمین شود.از انجایی که ولتاژ القایی تولید شده بسیار ناچیز و در حده میلی ولت است در صورت عدم رعایت نیازمندی های نصب به راحتی توسط نویز موجود تحت تاثیر قرار میگیرد.