فلومتر گردابی ( VORTEX ) :

هنگامی که سیالی با عدد رینولدز بالا به یک مانع ساکن برخورد میکند باعث ایجاد گردابهایی در دو طرف مانع میشود . این گرداب ها پس از تشکیل در هر دو طرف مانع ، در مسیر سیال به حرکت خود ادامه میدهند.

با استفاده از یک سنسور فشار در پایین مانع می توان فرکانس تشکیل این گرداب ها را شناسایی کرد .فرکانس تشکیل گرداب ها با سرعت سیالی که از مانع عبور میکد تناسب خطی دارد . با توجه به اینکه سرعت سیال هم با دبی حجمی متناسب میباشد ، می توان نتیجه گرفت که دبی حجمی به صورت خطی با فرکانس گرداب های تشکیل شده متناسب است.

با توجه به اینکه میتوان تعداد پالس های تولید شده در واحد زمان دبی را بدست اورد ، با شمارش تعداد پالس ها در یک بازه زمانی میتوان مجموع دبی عبوری از یک خط لوله را محاسبه نمود . این خاصیت در دبی سنج های توربینی هم وجود دارد ولی مزیت گردابی در نداشتن قطعات متحرک مکانیکی است بنابراین طول عمر بالاتری را می توان در این نوع اندازه گیر ها بدست اورد.عیب اصلی اندازه گیرهای گردابی در این است که با کاهش جریان سیال و رسیدن آن به مقدار معینی اندازه گیری سیال مختل شده و سنسور جریان سیال را صفر نشان می دهد. دلیل این موضوع عدم ایجاد گرداب ها در جریان های کم می باشد.

بنابراین از دبی سنج های گردابی در مواقعی که گستره تغییرات جریان سیال مقادیر کم را شامل می شود نباید استفاده نمود. در صورتی که عدد رینولدز از ۱۰۰۰۰ کمتر شود به دلیل تشکیل نشدن گردابها این اندازه گیر دچار خطا خواهد شد. با افزایش سایز لوله فرکانس نوسان های ایجاد شده کم می شود بنابراین برای سایز لوله های بیش از ۱۲ اینچ کاربرد چندانی ندارد.