ترانسمیتر فشار هیدرواستاتیک

دقت نامناسب برای سطوح کوچک

مقایسه